پــروژه احــداث سـاختـمان اداری حــج و زیــارت در اسـتـان البرز ،شـهـرسـتان کـرج به اجـرا درآمـد .ایـن پــروژه مـشتــمـل بـر احــداث حــدود ۳۵۰۰ مـتـر مـربـع سـاخـتمـا ن اداری و مـحـوطـه سـازی هـای مـورد نیـاز می بـاشد. اسـکـلـت پــروژه فـوق از نـوع سـازه فـلـزی بـا قـاب خـمشی و سـیستم سـقــف کـامـپـوزیـت بــود کــه بــه صــورت سـاخــت کـارخـانـه ای بــه هـمـــراه انجـام کلـیـه آزمایشات مورد نیاز انجام شده است . در ضمن تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که بنا بر نظر کارفرمای پروژه از پیشرفته ترین و کاملترین تجهیزات انتخاب گردیدند به طور کامل توسط متخصصین این شرکت خریداری،نصب،راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : البرز
  • شهر : کـرج
  • سال : 1390

کارفرما : سازمان حج و زیارت