هومن فاضلی 

لیسانس مهندسی عمران

سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال 1374

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
1 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین شیراز
2 شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه نیروگاه دوم سد شهید عباسپور
3 شرکت جهاد توسعه منابع آب  مسئول دفتر فنی مرکزی 
4 شرکت ساختمانی مجموعه ایران  جانشین سرپرست کارگاه و مسئول دفتر فنی 
5 اداره مهندسی نیروی هوایی مهندس محاسب 
6 مهندسین مشاور ایران بن مهندس محاسب 
7 شرکت سیتا  مسئول اجرایی 

افشین صالحی

فوق لیسانس مهندسی عمران

نایب رییس هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف - سال 1376 - فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف - سال 1378

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
1 شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه ساختمان اداری مجتمع آزادی تهران 
2 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ایستگاه آتش نشانی تختی تهران
3 شرکت بهین ارکان آب سرپرست دفتر فنی کارگاه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین 
4 شرکت جهاد توسعه منابع آب  مسئول پروژه تونلهای آب بر نیروگاه سد کرخه 
5 شرکت جهاد توسعه منابع آب  جانشین مسئول دفتر فنی مرکزی 
6 شرکت جهاد توسعه منابع آب  جانشین سرپرست کارگاه تونل انتقال آب چشمه لنگان 
7 شرکت جهاد توسعه منابع آب  مهندس اجرا کارگاه سد مخزنی کرخه 
8 شرکت جهاد توسعه منابع آب  کارشناس دفتر فنی مرکزی 
9 مهندسین مشاور گنو  مهندس کارگاه پروژه ساختمان های بزرگراه نواب 

بابک خاکسار تبریزی

لیسانس مهندسی عمران

عضو هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران سال 1376 

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
1 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان امور مشترکین و امداد ناحیه ی منیریه
2 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان اداری حج و زیارت کرج
3 شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین شیراز 
4 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان های سیازاخ 
5 شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه نیروگاه سد مخزنی مارون 
6 شرکت عمران واسکان  مسئول دفتر فنی مرکزی 
7 شرکت بتن آسه مسئول اجرایی 
8 شرکت عمران واسکان  مسئول اجرایی 

فرید فیروزی

فوق لیسانس مهندسی عمران

رئیس هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه اراک - سال 1376 -فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد کرمان - سال 1379

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
1 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه کلینیک خمین
2 شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه ساختمان اداری مجتمع آزادی تهران 
3 شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه ایستگاه آتش نشانی تختی تهران
4 شرکت بهین ارکان آب جانشین سرپرست کارگاه و مسئول اجرا احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی تجاری فرهنگی بین الحرمین 
5 شرکت جهاد توسعه منابع آب  مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمانهای شهر بیجار 
6 شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه تونلهای آب بر نیروگاه سد کرخه 
7 شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه تونلهای انتقال آب چشمه لنگان 
8 شرکت جهاد توسعه منابع آب  کارشناس دفتر فنی مرکزی 
9 شرکت توسار مهندس اجرایی
10 شرکت عمران و اسکان  مسئول اجرایی