هومن فاضلی 

لیسانس مهندسی عمران

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال 1374

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
۱ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه ساختمان اداری ، تجاری و هتل نگین افق نیایش
۲ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین شیراز
۳ شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه نیروگاه دوم سد شهید عباسپور
۴ شرکت جهاد توسعه منابع آب  مسئول دفتر فنی مرکزی 
۵ شرکت ساختمانی مجموعه ایران  جانشین سرپرست کارگاه و مسئول دفتر فنی 
۶ اداره مهندسی نیروی هوایی مهندس محاسب 
۷ مهندسین مشاور ایران بن مهندس محاسب 
۸ شرکت سیتا  مسئول اجرایی 

افشین صالحی

فوق لیسانس مهندسی عمران

نایب رییس هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف - سال 1376 - فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف - سال 1378

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
۱  شرکت بهین ارکان آب  مدیر پروژه ساختمان امور مشترکین و امداد ناحیه ی منیریه آبفای تهران
۲ شرکت بهین ارکان آب  مدیر طرح مرکز تجاری ، تفریحی ، فرهنگی و گردشگری تیراژه اردبیل
۳ شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه ساختمان اداری مجتمع آزادی تهران 
۴ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ایستگاه آتش نشانی تختی تهران
۵ شرکت بهین ارکان آب سرپرست دفتر فنی کارگاه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین 
۶ شرکت جهاد توسعه منابع آب  مدیر پروژه تونلهای آب بر نیروگاه سد کرخه 
۷ شرکت جهاد توسعه منابع آب  جانشین مسئول دفتر فنی مرکزی 
۸ شرکت جهاد توسعه منابع آب  جانشین سرپرست کارگاه تونل انتقال آب چشمه لنگان 
۹ شرکت جهاد توسعه منابع آب  مهندس اجرا کارگاه سد مخزنی کرخه 
۱۰ شرکت جهاد توسعه منابع آب  کارشناس دفتر فنی مرکزی 
۱۱ مهندسین مشاور گنو  مهندس کارگاه پروژه ساختمان های بزرگراه نواب 

بابک خاکسار تبریزی

لیسانس مهندسی عمران

عضو هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران سال 1376 

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
۱   شرکت بهین ارکان آب  مدیر پروژه پایانه خسارت بیمه ایران مشهد مقدس
۲ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان امور مشترکین و امداد ناحیه ی منیریه آبفای تهران
 ۳ شرکت بهین ارکان آب  مدیر پروژه ساختمان اداری موسسه رنگین شمس آباد
۴ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان اداری حج و زیارت کرج
۵ شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی بین الحرمین شیراز 
۶ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمان های سیازاخ 
۷ شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه نیروگاه سد مخزنی مارون 
۸ شرکت عمران واسکان  مسئول دفتر فنی مرکزی 
۹ شرکت بتن آسه مسئول اجرایی 
۱۰ شرکت عمران واسکان  مسئول اجرایی 

فرید فیروزی

فوق لیسانس مهندسی عمران

رئیس هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه اراک - سال 1376 -فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد کرمان - سال 1379

بیشتر
ردیف  شرکت / سازمان  عنوان 
 ۱ شرکت بهین ارکان آب  رییس کارگاه پروژه ساختمان اداری ، تجاری و هتل نگین افق نیایش
۲ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی خمین
۳ شرکت بهین ارکان آب مدیر پروژه ساختمان اداری مجتمع آزادی تهران 
۴ شرکت بهین ارکان آب رئیس کارگاه ایستگاه آتش نشانی تختی تهران
۵ شرکت بهین ارکان آب جانشین سرپرست کارگاه و مسئول اجرا احداث اسکلتهای بتنی مجموعه تجاری فرهنگی تجاری فرهنگی بین الحرمین 
۶ شرکت جهاد توسعه منابع آب  مدیر پروژه و رئیس کارگاه ساختمانهای شهر بیجار 
۷ شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه تونلهای آب بر نیروگاه سد کرخه 
۸ شرکت جهاد توسعه منابع آب  معاون مدیر پروژه تونلهای انتقال آب چشمه لنگان 
۹ شرکت جهاد توسعه منابع آب  کارشناس دفتر فنی مرکزی 
۱۰ شرکت توسار مهندس اجرایی
۱۱ شرکت عمران و اسکان  مسئول اجرایی