درباره ما

یکی از الزامات دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور سوق دادن سرمایه های ملی به سمت تامین نیازهای عمرانی است . در عین حال یکی از مهترین شاخص های سرمایه ای یک کشور نیرو های انسانی متخصص آن می باشد . شرکت بهین ارکان آب با توجه به اهمیت حضور قوی بخش خصوصی و با هدف تشکیل نیرو های متخصص و پویا در زمینه انجام خدمات متنوع مهندسی در پروژه های مختلف عمرانی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۶  تحت شماره ۱۶۲۹۷  در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسید و آغاز بکار نمود >> بیشتر

اعضای هیئت مدیره