یکی از الزامات دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور سوق دادن سرمایه های ملی به سمت تامین نیازهای عمرانی است . در عین حال یکی از مهترین شاخص های سرمایه ای یک کشور نیرو های انسانی متخصص آن می باشد . شرکت بهین ارکان آب با توجه به اهمیت حضور قوی بخش خصوصی و با هدف تشکیل نیرو های متخصص و پویا در زمینه انجام خدمات متنوع مهندسی در پروژه های مختلف عمرانی در تاریخ 16/4/1383 تحت شماره 16297 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسید و آغاز بکار نمود

مدیران این شرکت با سابقه قبلی حضور و فعالیت بیشتر از 10 سال در اجرای پروژه های گوناگون شرکت های دولتی و خصوصی از تجربیات مناسب و منحصر بفردی در زمینه احداث برجها ، ابنیه سنگین بتنی نظیر سدهای بتنی ، نیرو گاههای برقابی ، تونلهای انتقال آب و سدهای خاکی و همچنین ساختمان های بتنی و فلزی برخوردار بوده و در نهایت کوشیده اند تا با تاسیس شرکت بهین ارکان آب و انجام فعالیت منسجم در قالب این تشکیل و بهره گیری از توانمندی سایر متخصصین گام های بزرگ و جدیدی در راستای انجام رسالت حرفه ای خویش بپیمایند .

شرکت بهین ارکان آب با توجه به اجرای موفق پروژه های عمرانی طبق قراردادهای منعقده موفق به اخذ رتبه های 3 ساختمان و ابنیه ، 4 تاسیسات ، تجهیزات و 5 آب گردیده و 5 راه و ترابری و امیدوار است با کمک خداوند متعال ، تکیه بر تجربیات ارزنده متخصصین خود و بهره مندی از حمایت سازمان ها و کارفرمایان محترم بتواند همچون گذشته خدمات ارزنده ای در جهت سازندگی کشور به انجام برساند .