پــروژه احــداث پایانه خسارت بیمه ایران  در اسـتـان خراسان رضوی ،شـهـرسـتان مشهد به اجـرا درآمـد .ایـن پــروژه مـشتــمـل بـر احــداث حــدود ۸۰۰۰ مـتـر مـربـع سـاخـتمـا ن اداری و مـحـوطـه سـازی هـای مـورد نیـاز می بـاشد. اسـکـلـت پــروژه فـوق از نـوع سـازه فـلـزی بـا قـاب خـمشی و سـیستم سـقــف کـامـپـوزیـت بــود کــه بــه صــورت سـاخــت کـارخـانـه ای بــه هـمـــراه انجـام کلـیـه آزمایشات مورد نیاز انجام شده است . در ضمن تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که بنا بر نظر کارفرمای پروژه از پیشرفته ترین و کاملترین تجهیزات انتخاب گردیدند به طور کامل توسط متخصصین این شرکت خریداری،نصب،راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • سال : 1397

کارفرما : شرکت سهامی بیمه ایران

مشاور : شرکت مهندسین مشاور نوی